sâmbătă, 28 ianuarie 2017

Acum 45 de ani.BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 28 ianuarie 1971


ACORD din 22 aprilie 1968 cu privire la salvarea astronautilor, reintoarcerea astronautilor si restituirea obiectelor lansate in spatiul extraatmosferic*)
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 11 din 28 ianuarie 1971
Comenteaza legea
Pãrţile contractante,
ţinând seama de importanta considerabila a Tratatului privind principiile care guverneazã activitatea statelor în explorarea şi folosirea spaţiului extrtmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri ceresti, care prevede ca astronautilor li se va acorda tot ajutorul posibil în caz de accident, de primejdie sau de aterizare forţatã, ca reintoarcerea astronautilor se va efectua prompt şi în toatã siguranta şi ca toate obiectele lansate în spaţiul extrtmosferic vor fi restituite,
nazuind sa dezvolte şi sa dea o expresie mai concretã acestor obligaţii,
dorind sa favorizeze cooperarea internationala în materie de explorare şi folosirea paşnicã a spaţiului extrtmosferic, animate de sentimente de umanitate,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ART. 1
Fiecare parte contractantã care afla sau constata ca echipajul unei nave spatiale a fost victima unui accident sau se afla în primejdie, a amerizat fortat ori involuntar pe un teritoriu supus jurisdicţiei sale, a aterizat fortat în largul marii sau a aterizat în orice alt loc care nu este supus jurisdicţiei vreunui stat:
a) va informa de îndatã autoritatea locului de lansare sau, dacã nu o poate identifica şi comunica imediat cu ea, va difuza de îndatã aceasta informaţie prin toate mijloacele de comunicaţie adecvate de care dispune;
b) va informa de îndatã pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cãruia îi va reveni sarcina sa difuzeze fãrã întârziere aceasta informaţie prin toate mijloacele de comunicaţie adecvate de care dispune.
ART. 2
În cazul în care, în urma unui accident, primejdie sau aterizare forţatã ori involuntara, echipajul unei nave spatiale aterizeaza pe un teritoriu supus jurisdicţiei unei pãrţi contractante, aceasta va lua de îndatã toate mãsurile posibile pentru a-i asigura salvarea şi a-i acorda tot ajutorul necesar. Ea va informa autoritatea de lansare, precum şi pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, de mãsurile pe care le ia şi de progresele realizate. Dacã ajutorul autoritãţii de lansare poate înlesni o salvare prompta de cercetare şi de salvare, autoritatea de lansare va coopera cu partea contractantã pentru ca aceste operaţii de cercetare şi de salvare sa fie conduse cu eficacitate. Aceste operaţii vor avea loc sub direcţia şi controlul partii contractante, care va acţiona consultandu-se în mod strâns şi continuu cu autoritatea de lansare.
ART. 3
Dacã se afla sau se constata ca echipajul unei nave spatiale a amerizat în largul marii sau a aterizat în orice alt loc care nu este supus jurisdicţiei unui stat, acele pãrţi contractante care sunt în mãsura de a veni în ajutor îşi vor da concursul, dacã va fi necesar, la operaţiile de cercetare şi de salvare a acestui echipaj, pentru a-i asigura o salvare prompta. Ele vor informa autoritatea de lansare şi pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de mãsurile pe care le iau şi de progresele realizate.
ART. 4
În cazul în care, în urma unui accident, a primejdiei sau a aterizarii ori amerizarii forţate sau involuntare, echipajul unei nave spatiale aterizeaza pe un teritoriu supus jurisdicţiei unei pãrţi contractante, ori a fost gãsit în largul marii sau în orice alt loc care nu este supus jurisdicţiei vreunui stat, el va fi predat de îndatã şi în condiţiile cuvenite de securitate reprezentanţilor autoritãţii de lansare.
ART. 5
1. Fiecare parte contractantã care se afla sau constata ca un obiect spatial sau elemente constitutive ale acestuia au cãzut pe Pãmânt fie pe un teritoriu supus jurisdicţiei sale, fie în largul marii ori în oricare loc care nu depinde de jurisdicţia vreunui stat, va informa autoritatea de lansare şi pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Fiecare parte contractantã care îşi exercita jurisdicţia asupra teritoriului pe care a fost descoperit un obiect spatial sau elemente constitutive ale acestuia va lua, la cererea autoritãţii de lansare şi cu asistenta acestei autoritãţi, dacã va fi cerutã, mãsurile pe care le va socoti posibile pentru recuperarea obiectului sau a elementelor sale constitutive.
3. La cererea autoritãţii de lansare, obiectele lansate în spaţiul extrtmosferic sau elementele lor constitutive, gãsite dincolo de limitele teritoriale ale autoritãţii de lansare, vor fi predate reprezentanţilor autoritãţii de lansare sau ţinute la dispoziţia lor, aceasta autoritate fiind ţinuta sa furnizeze, la cerere, date de identificare înainte de restituirea obiectelor.
4. Totuşi, independent de dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol, oricare parte contractantã, având motive de a crede ca un obiect spatial sau elemente constitutive ale acestuia, care au fost descoperite pe un teritoriu supus jurisdicţiei sale sau pe care le-a recuperat în oricare alt loc sunt, prin natura lor, primejdioase sau vãtãmãtoare, poate informa autoritatea de lansare, care va lua de îndatã mãsuri eficace sub direcţia şi controlul partii contractante menţionate pentru a elimina orice pericol posibil de prejudiciu.
5. Cheltuielile angajate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind recuperarea şi restituirea unui obiect spatial sau a elementelor constitutive ale acestuia, conform dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 din prezentul articol, vor fi în sarcina autoritãţii de lansare.
ART. 6
În înţelesul prezentului acord, expresia autoritate de lansare se referã la statul rãspunzãtor de lansare sau, dacã o organizaţie interguvernamentalã internationala are responsabilitatea lansãrii, la aceasta organizaţie, cu condiţia ca ea sa declare ca accepta drepturile şi obligaţiile prevãzute în prezentul acord şi ca o majoritate a statelor membre ale acestei organizaţii sa fie pãrţi contractante la prezentul acord şi la tratatul cu privire la principiile care guverneazã activitatea statelor în materie de explorare şi folosire a spaţiului extrtmosferic, inclusiv Luna şi celelalte corpuri ceresti.
ART. 7
1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare tuturor statelor. Orice stat care nu va fi semnat prezentul acord înaintea intrãrii sale în vigoare conform paragrafului 3 al prezentului articol va putea adera la acest acord în orice moment.
2. Prezentul acord va fi supus ratificãrii statelor semnatare. Instrumentele de ratificare şi instrumentele de aderare vor fi depuse pe lângã guvernele Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Statelor Unite ale Americii şi Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care sunt desemnate ca guverne depozitare.
3. Prezentul acord va intra în vigoare dupã ce cinci guverne, inclusiv cele care sunt desemnate ca guverne depozitare conform prezentului acord, vor fi depus instrumentele lor de ratificare.
4. Fata de statele ale cãror instrumente de ratificare sau de aderare vor fi depuse dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, acesta îşi va produce efectele la data depunerii instrumentului lor de ratificare sau de aderare.
5. Guvernele depozitare vor informa neîntârziat toate statele care vor fi semnat prezentul acord sau vor fi aderat la el asupra datei fiecãrei semnãturi, datei depunerii fiecãrui instrument de ratificare a prezentului acord, datei intrãrii în vigoare a acordului, precum şi oricãrei alte comunicãri.
6. Prezentul acord va fi înregistrat de guvernele depozitare în conformitate cu articolul 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 8
Oricare stat parte la prezentul acord poate propune amendamente la acesta. Amendamentele vor produce efecte fata de fiecare stat parte la acord care a acceptat amendamentele, de îndatã ce vor fi fost acceptate de majoritatea statelor pãrţi la acord şi, ulterior, fata de fiecare dintre celelalte state pãrţi la acord, la data la care el va fi acceptat amendamentele.
ART. 9
Oricare stat parte la acord va putea notifica în scris guvernelor depozitare retragerea sa din acord, dupã un an de la intrarea lui în vigoare. Aceasta retragere va produce efecte dupã un an din ziua în care se va fi primit notificarea.
ART. 10
Prezentul acord, redactat în limbile engleza, rusa, spaniola, franceza şi chineza, ale cãrui texte sunt deopotrivã autentice, va fi depus în arhivele guvernelor depozitare. Copii certificate de pe prezentul acord vor fi adresate de cãtre guvernele depozitare guvernelor statelor care vor fi semnat acordul sau care vor fi aderat la el.

Sursa: www.monitoruljuridic.ro

Niciun comentariu: